Đào tạo

Việc học tập diễn ra thông qua sự tương tác, không phải sách giáo khoa và bảng trắng. Làm phong phú lớp học của bạn và giúp học sinh của bạn khám phá niềm vui của việc học tập tích cực thông qua các cuộc thăm dò ý kiến, đám mây chữ, động não và câu đố.