Algemene voorwaarden

AhaSlides is een online service van AhaSlides Pte. Ltd. (hierna "AhaSlides", "wij" of "ons"). Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de AhaSlides-applicatie en alle aanvullende services die worden aangeboden door of beschikbaar zijn via AhaSlides ("Services"). Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door.

1. Acceptatie van onze Algemene voorwaarden

AhaSlides.com nodigt alle gebruikers uit om de gebruiksvoorwaarden van haar site aandachtig te lezen, waarnaar wordt verwezen door een hyperlink op elke pagina van de site. Door de website van AhaSlides.com te gebruiken, geeft de gebruiker aan dat hij deze algemene voorwaarden accepteert. AhaSlides.com behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen, waarbij de gebruiker zijn algemene aanvaarding van de herziene voorwaarden aangeeft door gebruik te maken van de AhaSlides.com website. U bent verantwoordelijk voor het periodiek controleren van deze voorwaarden op wijzigingen. Als u de Services blijft gebruiken nadat we wijzigingen in deze Servicevoorwaarden hebben gepubliceerd, geeft u aan dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Wanneer een dergelijke wijziging wordt aangebracht, zullen we de "Laatst bijgewerkt"-datum aan het einde van dit document bijwerken.

2. Gebruik van de website

De inhoud van de AhaSlides.com-site wordt aan de gebruiker geleverd voor algemene informatiedoeleinden enerzijds over de AhaSlides.com-services en anderzijds voor het gebruik van de software die is ontwikkeld door AhaSlides.com.

De inhoud van deze site kan alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die op deze site worden aangeboden en voor persoonlijk gebruik door de gebruiker.

AhaSlides.com behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze diensten te ontzeggen of de toegang van een gebruiker tot deze diensten te beëindigen in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden.

3. Wijzigingen in AhaSlides

We kunnen elke service of functie op AhaSlides.com op elk gewenst moment beëindigen of wijzigen.

4. Illegaal of verboden gebruik

U moet 16 jaar of ouder zijn om de Diensten te gebruiken. Accounts die zijn geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan. U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en andere informatie die we vragen om het aanmeldingsproces te voltooien. Uw login mag alleen door u worden gebruikt. U mag uw login met niemand anders delen. Aanvullende, afzonderlijke logins zijn beschikbaar via de Services. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. AhaSlides aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze beveiligingsverplichting. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Eén persoon of rechtspersoon mag NIET meer dan één gratis account hebben.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken in overeenstemming met de wetten en wettelijke en contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze website niet gebruiken op een manier die de belangen van AhaSlides.com, van haar opdrachtnemers en/of haar klanten kan schaden. De gebruiker zal zich er in het bijzonder niet toe verbinden de site te gebruiken voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden (bijv. inhoud die gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob of lasterlijk is).

5. Garanties en aansprakelijkheid Disclaimer

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de AhaSlides.com-site. Al het materiaal dat wordt gedownload of anderszins verkregen door het gebruik van de services, gebeurt naar eigen goeddunken en op risico van de gebruiker. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige schade aan zijn / haar computersysteem of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal. De diensten van AhaSlides.com worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". AhaSlides.com kan niet garanderen dat deze services ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn, dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de services nauwkeurig en betrouwbaar zijn, dat mogelijke defecten in de gebruikte software zullen worden gecorrigeerd.

AhaSlides.com zal alle redelijke inspanningen leveren om informatie die, voor zover wij weten, up-to-date is op de site te publiceren. AhaSlides.com garandeert echter niet dat dergelijke informatie geschikt, nauwkeurig en volledig is, en garandeert ook niet dat de site in alle opzichten permanent compleet en bijgewerkt zal zijn. De informatie op deze site, zoals onder meer de prijzen en tarieven, kan inhoudelijke fouten, technische fouten of typografische fouten bevatten. Deze informatie wordt ter indicatie verstrekt en zal periodiek worden aangepast.

AhaSlides.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van berichten, hyperlinks, informatie, afbeeldingen, video's of enige andere inhoud die wordt ingediend door gebruikers die gebruikmaken van de diensten van AhaSlides.com.

AhaSlides.com heeft mogelijk geen systematische controle over de inhoud van haar site. Als de inhoud illegaal, illegaal, in strijd met de openbare orde of moraliteit lijkt (bijvoorbeeld: inhoud die gewelddadig, pornografisch, racistisch of xenofoob, lasterlijk is, ...), zal de gebruiker AhaSlides.com hiervan op de hoogte brengen, in overeenstemming met punt 5 van deze algemene voorwaarden. AhaSlides.com onderdrukt alle inhoud die zij naar eigen goeddunken als illegaal, illegaal of in strijd met de openbare orde of de goede zeden zou beschouwen, zonder echter verantwoordelijk te zijn voor het verzuimen om inhoud te onderdrukken of te beslissen.

De site van AhaSlides.com kan hypertext-links naar andere sites bevatten. Deze links worden uitsluitend ter indicatie aan de gebruiker verstrekt. AhaSlides.com heeft geen controle over dergelijke websites noch de informatie die erop staat. AhaSlides.com kan daarom de kwaliteit en / of volledigheid van deze informatie niet garanderen.

AhaSlides.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, noch voor enige andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de site om welke reden dan ook, ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op op een contract, een overtreding of een technisch misdrijf, of het al dan niet een aansprakelijkheid is zonder schuld, zelfs als AhaSlides.com op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. AhaSlides.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen gepleegd door internetgebruikers.

6. Aanvullende voorwaarden

Door AhaSlides te openen, geeft u ons en anderen toestemming om zoekopdrachten voor statistische doeleinden samen te voegen en deze te gebruiken in verband met de Services, de Site en anderszins in verband met ons bedrijf. AhaSlides levert geen juridische diensten, en daarom creëert u geen advocaat-cliëntrelatie door u de mogelijkheid te bieden om een ​​licentieovereenkomst aan uw compilatie van links te koppelen. De licentieovereenkomst en alle gerelateerde informatie worden verstrekt in de huidige staat. AhaSlides geeft geen enkele garantie met betrekking tot de licentieovereenkomst en de verstrekte informatie en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade, inclusief maar niet beperkt tot algemene, speciale, incidentele of gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik ervan. AhaSlides is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de manier of omstandigheden waaronder derden toegang krijgen tot openbare inhoud of deze gebruiken en is niet verplicht om deze toegang uit te schakelen of anderszins te beperken. AhaSlides biedt u de mogelijkheid om uw persoonlijke informatie van de Site en de Services te verwijderen. Deze mogelijkheid geldt niet voor kopieën die anderen mogelijk hebben gemaakt of voor kopieën die wij hebben gemaakt voor back-updoeleinden.

7. Licentie om AhaSlides te gebruiken

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de AhaSlides Services. Dit is een licentieovereenkomst ("Overeenkomst") tussen u en AhaSlides. ("AhaSlides"). Door toegang te krijgen tot de AhaSlides Services, erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. In het geval dat u het niet eens bent met en niet gebonden wilt zijn aan deze algemene voorwaarden, vernietig dan uw toegangscode en stop al het verdere gebruik van de AhaSlides Services.

Licentieverlening

AhaSlides verleent u (hetzij aan u individueel of aan het bedrijf waarvoor u werkt) een niet-exclusieve licentie voor toegang tot één exemplaar van de AhaSlides-services, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of zakelijke doeleinden op een computer gedurende de periode of sessie waarin u interactie hebben met de AhaSlides-services (hetzij door middel van een laptop, standaardcomputer of een werkstation aangesloten op een multi-user netwerk (een "computer"). We beschouwen de AhaSlides-services die in gebruik zijn op de computer die u op dat moment gebruikt wanneer de AhaSlides Services worden geladen in het tijdelijke geheugen of "RAM" van die Computer en wanneer u communiceert met, uploadt, reviseert of invoert op de servers van AhaSlides door middel van de AhaSlides Services AhaSlides behoudt zich alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend.

Eigendom

AhaSlides of zijn licentiegevers zijn de eigenaren van alle rechten, titels en belangen, inclusief auteursrechten, in en op de AhaSlides-services. Het auteursrecht op de afzonderlijke programma's die beschikbaar zijn via www.AhaSlides.com (de "Software"), die op hun beurt worden gebruikt om de AhaSlides-services aan u te leveren, zijn eigendom van AhaSlides of zijn licentiegevers. Het eigendom van de Software en alle bijbehorende eigendomsrechten blijven bij AhaSlides en haar licentiegevers.

Beperkingen op gebruik en overdracht

U mag alleen dat exemplaar van de AhaSlides-services gebruiken die aan uw naam en e-mailadres zijn gekoppeld.

Je mag niet:

8. Afwijzing van garanties

We bieden AhaSlides "zoals het is" en "zoals beschikbaar". We geven geen uitdrukkelijke garanties of garanties over AhaSlides. We maken geen aanspraak op laadtijd, service-uptime of kwaliteit. Voor zover wettelijk toegestaan, wijzen wij en onze licentiegevers impliciete garanties af dat AhaSlides en alle software, inhoud en diensten die via AhaSlides worden gedistribueerd, verhandelbaar, van bevredigende kwaliteit, nauwkeurig, tijdig, geschikt voor een bepaald doel of behoefte, of niet-inbreuk makend zijn. We kunnen niet garanderen dat AhaSlides aan uw eisen zal voldoen, foutloos, betrouwbaar, ononderbroken of te allen tijde beschikbaar is. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van AhaSlides, inclusief eventuele ondersteunende diensten, effectief, betrouwbaar, nauwkeurig zijn of aan uw vereisten voldoen. We kunnen niet garanderen dat u toegang kunt krijgen tot AhaSlides of deze kunt gebruiken (direct of via netwerken van derden) op tijden of locaties naar keuze. Geen enkele mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door een vertegenwoordiger van AhaSlides creëert een garantie. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin de Software wordt gebruikt, hebt u mogelijk aanvullende consumentenrechten onder uw lokale wetgeving die dit contract niet kan wijzigen.

9. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolgschade of voorbeeldschade die voortvloeit uit uw gebruik van, onvermogen tot gebruik of het vertrouwen op AhaSlides. Deze uitzonderingen zijn van toepassing op claims voor gederfde winst, verloren gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoringen of -storingen of andere commerciële schade of verliezen, zelfs als we de mogelijkheid van dergelijke schade kenden of hadden moeten weten. Omdat sommige provincies, staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke provincies, staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze moedermaatschappij en leveranciers beperkt voor zover toegestaan bij wet.

10. Schadeloosstelling

Op verzoek van ons stemt u ermee in om ons en onze moeder- en andere gelieerde bedrijven, en onze respectievelijke werknemers, aannemers, functionarissen, directeuren en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims en onkosten, inclusief advocaatkosten die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van AhaSlides. We behouden ons het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u met ons zult samenwerken om eventuele beschikbare verdedigingen te doen gelden.

11. betalingen

Een geldige creditcard is vereist voor het betalen van accounts.

Tarieven, tarieflimieten en ingangsdata voor deze Services worden afzonderlijk van de Servicevoorwaarden onderhandeld.

De Services worden vooraf gefactureerd op basis van een factureringsperiode. Er zijn geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijke factureringsperioden, service-upgrades / downgrades, restituties voor ongebruikte factureringsperioden. Accountcredits worden niet overgedragen naar de volgende factureringsperiode.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen of heffingen die door de belastingautoriteiten worden opgelegd, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of heffingen, exclusief alleen btw wanneer een geldig nummer wordt verstrekt.

Voor elke upgrade of downgrade op abonnementsniveau wordt automatisch het nieuwe tarief in rekening gebracht op de creditcard die u heeft opgegeven tijdens uw volgende betalingscyclus.

Het downgraden van uw service kan leiden tot verlies van inhoud, functies of capaciteit van uw account. AhaSlides aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijk verlies.

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door te klikken op de link 'nu uw abonnement opzeggen' op de Mijn Plan-pagina wanneer u bent ingelogd op uw account. Als u de Services annuleert vóór het einde van uw huidige, betaalde factureringsperiode, wordt uw annulering onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht.

De prijzen van een Service kunnen veranderen, maar oude abonnementen blijven geldig, tenzij anders vermeld. U kunt op de hoogte worden gehouden van prijswijzigingen door contact met u op te nemen via de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt.

AhaSlides is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor wijzigingen, prijswijzigingen of opschorting of stopzetting van de site of services.

U kunt uw abonnement op AhaSlides op elk moment vóór uw volgende factureringsperiode opzeggen (automatisch verlengde abonnementen worden jaarlijks gefactureerd), zonder vragen te stellen. "Altijd opzeggen" betekent dat u de automatische verlenging van uw abonnement op elk gewenst moment kunt uitschakelen, en als u dit ten minste 1 uur vóór uw verlengingsdatum doet, worden er daarna geen factureringsperioden in rekening gebracht. Als u ten minste 1 uur vóór uw verlengingsdatum niet annuleert, wordt uw abonnement automatisch verlengd en zullen we uw account belasten met de betalingsmethode die voor u is geregistreerd. Houd er rekening mee dat alle eenmalige abonnementen nooit automatisch worden verlengd.

AhaSlides ziet, verwerkt of bewaart uw creditcardgegevens niet. Alle betalingsgegevens worden afgehandeld door onze betalingsproviders. inclusief Stripe, Inc. (Stripe's Privacybeleid) en PayPal, Inc. (PayPal's privacybeleid).

12. Casestudy

De klant geeft AhaSlides toestemming om de door haar ontwikkelde case study te gebruiken als communicatie- en marketingtool om aan andere bedrijven, de pers en andere derden te tonen. De informatie die mag worden onthuld, omvat alleen: de naam van het bedrijf, het imago van het ontwikkelde platform en de totale statistieken (gebruikspercentage, tevredenheidspercentage, enz.). De volgende informatie mag nooit openbaar worden gemaakt: gegevens met betrekking tot de inhoud van de presentaties of andere informatie die specifiek vertrouwelijk werd verklaard. In ruil daarvoor kan de klant deze Casestudy's (dezelfde informatie) gebruiken voor promotionele doeleinden naar zijn werknemers of zijn klanten.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De elementen die toegankelijk zijn op deze site, die eigendom zijn van AhaSlides.com, evenals hun samenstelling en constructie (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, databases, gegevens, enz.), Worden beschermd door de intellectuele eigendom rechten van AhaSlides.com.

De elementen die op deze site toegankelijk zijn, die zijn geplaatst door gebruikers van de AhaSlides.com-services, evenals hun samenstelling en samenstelling (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, databases, gegevens, enz.), Kunnen beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van deze gebruikers.

De namen en logo's van AhaSlides.com op deze site zijn beschermde handelsmerken en / of handelsnamen. De handelsmerken van AhaSlides.com mogen niet worden gebruikt in verband met enig ander product of dienst dan die van AhaSlides.com, op welke manier dan ook die verwarring kan veroorzaken bij de consumenten of op enige manier die AhaSlides.com kan afschrijven of in diskrediet brengen.

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd, mag de gebruiker in geen enkel geval kopiëren, reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, distribueren, verspreiden, sublicentie verlenen, overdragen, verkopen in welke vorm of media dan ook, en op geen enkele manier exploiteren alles of een deel van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AhaSlides.com.

De gebruiker is eigenaar van de inhoud die op deze site is ingediend of geplaatst. De gebruiker verleent AhaSlides.com, voor onbeperkte tijd, een gratis, niet-exclusief, wereldwijd, overdraagbaar recht om de inhoud die de gebruiker via deze site levert in welke vorm dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, aggregeren, distribueren, publiceren en verwerken, inclusief inhoud waarop de gebruiker het auteursrecht heeft.

14. Privacybeleid (bescherming van persoonsgegevens)

Het gebruik van deze site kan leiden tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door AhaSlides.com. Wij nodigen u daarom uit om te lezen onze privacyverklaring.

15. Geschillenbeslechting, competentie en toepasselijk recht

De huidige gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Singaporese wet. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze dienst, zal het voorwerp uitmaken van een geschillenbeslechtingsprocedure tussen de partijen. Indien de geschillenbeslechtingsprocedure mislukt, zal het geschil voor de rechtbanken van Singapore worden gebracht. AhaSlides.com behoudt zich het recht voor om naar een andere bevoegde rechtbank te verwijzen als zij dit gepast acht.

16. Beëindiging

Uw recht om AhaSlides te gebruiken eindigt automatisch aan het einde van de looptijd van onze overeenkomst en eerder als u deze Servicevoorwaarden schendt in verband met uw gebruik van AhaSlides. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot AhaSlides of een deel ervan te beëindigen in het geval dat u deze Servicevoorwaarden schendt, met of zonder kennisgeving.

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct beëindigen van uw account door gebruik te maken van de Accountfunctie verwijderen verstrekt op AhaSlides.com. Een verzoek per e-mail of telefoon om uw account te beëindigen, wordt niet als beëindiging beschouwd.

Al uw inhoud wordt bij annulering onmiddellijk uit de Services verwijderd. Deze informatie kan niet worden hersteld nadat uw account is beëindigd. Als u de Diensten opzegt vóór het einde van uw huidige betaalde maand, wordt uw opzegging onmiddellijk van kracht en worden er geen kosten meer in rekening gebracht. AhaSlides heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstige gebruik van de Services of enige andere AhaSlides-service om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging van de Diensten zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang tot uw account, en de verbeurdverklaring en afstand doen van alle inhoud in uw account. AhaSlides behoudt zich het recht voor om op elk moment service of de Services aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

Als u geabonneerd bent op een of meer Services die worden beëindigd, beperkt of beperkt, zal een dergelijke beëindiging van de Services resulteren in de deactivering of verwijdering van uw account of uw toegang.

17. Wijzigingen in de Overeenkomsten

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om de Voorwaarden periodiek te herzien om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. In het geval van materiële wijzigingen in de Voorwaarden, zullen we u ten minste 30 dagen voordat deze nieuwe Voorwaarden op u van toepassing zijn, op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving die toegankelijk is via uw gebruik van de Diensten of per e-mail naar uw geregistreerde e-mailaccount. Zorg er daarom voor dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest. Als u de Services na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde Voorwaarden erkent en ermee instemt. Als u de Service niet wilt blijven gebruiken onder de nieuwe versie van de Voorwaarden, kunt u de Overeenkomst beëindigen door: uw gebruikersaccount verwijderen.

changelog