Bạn có phải là người tham gia?
Tham gia
trình bày nền
chia sẻ bài thuyết trình

Hạnh phúc và Hành vi (MHP)

129

17

A
Alex Mummery

Trang trình bày (129)

1 -

Page 1 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

2 -

Page 2 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

3 -

Bạn muốn nhận được gì từ khóa đào tạo này về việc hỗ trợ sức khỏe tinh thần và thúc đẩy hành vi tích cực?

4 -

Page 3 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

5 -

Page 4 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

6 -

Page 5 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

7 -

Em bé chào đời chỉ có vài tế bào não

8 -

Page 6 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

9 -

Page 7 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

10 -

Từ sơ sinh đến 3 tuổi là tốc độ phát triển trí não nhanh nhất trong suốt cuộc đời con người.

11 -

Page 8 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

12 -

Page 9 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

13 -

Cách chăm sóc mà đứa trẻ nhận được đóng một vai trò quan trọng trong cách thức hoạt động của não.

14 -

Page 10 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

15 -

16 -

Page 11 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

17 -

Page 12 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

18 -

Page 13 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

19 -

Page 14 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

20 -

Page 15 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

21 -

Page 16 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

22 -

Page 17 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

23 -

24 -

Page 18 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

25 -

Page 19 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

26 -

Page 20 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

27 -

Page 21 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

28 -

Page 22 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

29 -

Page 1 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

30 -

Page 2 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

31 -

Page 3 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

32 -

Page 4 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

33 -

Page 5 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

34 -

Page 6 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA)CUT.pptx

35 -

Page 39 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

36 -

Page 40 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

37 -

Page 41 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

38 -

Page 42 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

39 -

Page 43 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

40 -

Page 44 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

41 -

Page 45 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

42 -

Page 46 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

43 -

Page 47 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

44 -

Page 48 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

45 -

Page 49 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

46 -

Page 50 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

47 -

Page 51 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

48 -

Page 52 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

49 -

Page 54 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

50 -

Page 55 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

51 -

Page 56 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

52 -

Page 57 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

53 -

Page 58 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

54 -

Page 66 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

55 -

Page 85 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

56 -

Page 83 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

57 -

Trẻ tự kỷ gặp phải những thách thức gì trong môi trường của bạn? Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của họ như thế nào? Giao tiếp và tương tác. Hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Lợi ích lặp đi lặp lại và tập trung. Nhu cầu giác quan.

58 -

Trẻ gặp khó khăn về khả năng tập trung gặp phải những thách thức gì trong môi trường của bạn? Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của họ như thế nào? Sự mất tập trung. Sự bốc đồng. Tăng động.

59 -

Page 89 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

60 -

Page 90 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

61 -

Page 91 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

62 -

Page 92 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

63 -

Page 93 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

64 -

Page 94 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

65 -

Page 95 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

66 -

Page 96 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

67 -

Page 97 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

68 -

Page 98 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA Pt 1).pptx

69 -

Nói trong 2 hoặc 3 giây về một đứa trẻ có hành vi khó quản lý. Cho đến nay, họ có thể đã trải qua loại căng thẳng nào trong cuộc sống?

70 -

Trang 1 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

71 -

Trang 11 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

72 -

Trang 12 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

73 -

Trang 13 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

74 -

Thảo luận trong 2 giây hoặc 3 giây. Bạn đồng ý đến mức nào với các trích dẫn vừa được hiển thị? Khả năng tự điều chỉnh đến với trẻ em trong môi trường của bạn một cách tự nhiên như thế nào? Bạn có mô tả họ là người kiểm soát hành vi của mình không?

75 -

Trang 15 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

76 -

Trang 16 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

77 -

Trang 17 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

78 -

Trang 18 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

79 -

Trang 19 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

80 -

81 -

Trang 21 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

82 -

Trang 22 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

83 -

Trang 23 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

84 -

Trang 24 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

85 -

Trang 25 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

86 -

Trang 31 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

87 -

Trang 32 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

88 -

Trang 33 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

89 -

Trang 34 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

90 -

Trang 40 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

91 -

Trang 41 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

92 -

Trang 42 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

93 -

Bạn có thể nghĩ ra bất kỳ cụm từ hoặc hành động nào khác có tính xác thực trong Huấn luyện Cảm xúc không?

94 -

Trang 47 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

95 -

Trang 48 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

96 -

Trang 49 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

97 -

Trang 50 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

98 -

Trang 51 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

99 -

Trang 52 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

100 -

Trang 53 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

101 -

Trang 54 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

102 -

Trang 55 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

103 -

Trang 56 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

104 -

Trang 57 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

105 -

Trang 58 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

106 -

Trang 59 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

107 -

Trang 60 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

108 -

Bạn chăm sóc sức khỏe của chính mình như thế nào?

109 -

Trang 61 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

110 -

Trang 62 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

111 -

Trang 64 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

112 -

Trang 65 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

113 -

Trang 66 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

114 -

Trang 67 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

115 -

Trang 69 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

116 -

Trang 70 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

117 -

Hãy ghép các bộ phận của não với chức năng của chúng....

118 -

Nếu một đứa trẻ bị căng thẳng liên tục, hành vi của chúng có thể gợi ý trạng thái...

119 -

Bốn kiểu gắn bó là an toàn, tránh né, mâu thuẫn và...

120 -

Sắp xếp các giai đoạn của Huấn luyện Cảm xúc theo thứ tự...

121 -

122 -

Trang 72 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

123 -

Trang 73 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

124 -

Trang 74 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

125 -

Trang 75 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

126 -

Trang 76 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

127 -

Nói chuyện trong 2 giây hoặc 3 giây. Hôm nay có khiến bạn phải suy nghĩ lại về nguyên nhân dẫn đến hành vi của một đứa trẻ trong bối cảnh của bạn không? Bạn có thể làm gì khác để đáp lại?

128 -

Điều gì hữu ích nhất? Bài học chính của bạn là gì? Bạn đã làm được điều gì trong công việc của mình với trẻ em chưa? Một điều bạn có thể thử?

129 -

Trang 78 - Hạnh phúc và Hành vi Cảm xúc (Woodside AHA pt 2).pptx

Mẫu tương tự

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để sử dụng các mẫu AhaSlides?

Truy cập vào Template trên trang web AhaSlides, sau đó chọn bất kỳ mẫu nào bạn muốn sử dụng. Sau đó, nhấp vào Nút Lấy mẫu để sử dụng mẫu đó ngay lập tức. Bạn có thể chỉnh sửa và trình bày ngay lập tức mà không cần phải đăng ký. Tạo tài khoản AhaSlides miễn phí nếu bạn muốn xem tác phẩm của mình sau này.

Tôi có cần phải trả tiền để đăng ký không?

Dĩ nhiên là không! Tài khoản AhaSlides miễn phí 100% với quyền truy cập không giới hạn vào hầu hết các tính năng của AhaSlides, với tối đa 7 người tham gia trong gói miễn phí.

Nếu bạn cần tổ chức các sự kiện với nhiều người tham gia hơn, bạn có thể nâng cấp tài khoản của mình lên gói phù hợp (vui lòng xem các gói của chúng tôi tại đây: Bảng giá đầy đủ - AhaSlides) hoặc liên hệ với nhóm CS của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Tôi có cần trả tiền để sử dụng các mẫu AhaSlides không?

Không có gì! Các mẫu AhaSlides được cung cấp miễn phí 100%, với số lượng mẫu không giới hạn mà bạn có thể truy cập. Khi bạn ở trong ứng dụng người thuyết trình, bạn có thể truy cập Templates phần để tìm các bản trình bày đáp ứng nhu cầu của bạn.

Các Mẫu AhaSlides có tương thích với Google Trang trình bày và Powerpoint không?

Hiện tại, người dùng có thể nhập tệp PowerPoint và Google Trang trình bày vào AhaSlides. Vui lòng tham khảo các bài viết này để biết thêm thông tin:

Tôi có thể tải xuống các mẫu AhaSlides không?

Vâng, nó chắc chắn là có thể! Hiện tại, bạn có thể tải xuống các mẫu AhaSlides bằng cách xuất chúng dưới dạng tệp PDF.