Điều khoản sử dụng

AhaSlides là một dịch vụ trực tuyến của AhaSlides Pte. Ltd. (sau đây gọi là “AhaSlides”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Các Điều khoản Dịch vụ này chi phối việc bạn sử dụng ứng dụng AhaSlides và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp hoặc có sẵn từ AhaSlides (“Dịch vụ”). Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này.

1. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi

AhaSlides.com mời tất cả người dùng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của mình, được tham chiếu bởi một siêu liên kết trên mỗi trang của trang web. Bằng cách sử dụng trang web AhaSlides.com, người dùng đánh dấu sự chấp nhận chung đối với các điều khoản và điều kiện hiện tại. AhaSlides.com có ​​quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào mọi lúc, người dùng đánh dấu sự đồng ý chung của mình với các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi bằng cách sử dụng trang web AhaSlides.com. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản này định kỳ để biết các thay đổi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng các thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ này, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận các điều khoản mới. Khi một thay đổi như vậy được thực hiện, chúng tôi sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở cuối tài liệu này.

2. Sử dụng trang web

Nội dung của trang AhaSlides.com được gửi đến người dùng cho mục đích thông tin chung về các dịch vụ AhaSlides.com một mặt và để sử dụng phần mềm do AhaSlides.com phát triển.

Nội dung của trang này chỉ có thể được sử dụng trong khuôn khổ các dịch vụ được cung cấp trên trang này và cho người dùng sử dụng.

AhaSlides.com có ​​quyền từ chối quyền truy cập hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng đối với các dịch vụ này trong trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện hiện tại.

3. Thay đổi đối với AhaSlides

Chúng tôi có thể ngừng hoặc thay đổi bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào được cung cấp tại AhaSlides.com bất cứ lúc nào.

4. Sử dụng bất hợp pháp hoặc bị cấm

Bạn phải từ 16 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ. Không cho phép các tài khoản được đăng ký bởi "bot" hoặc các phương pháp tự động khác. Bạn phải cung cấp tên pháp lý đầy đủ, địa chỉ email hợp lệ và thông tin khác mà chúng tôi yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký. Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi bạn. Bạn không được chia sẻ thông tin đăng nhập của mình với bất kỳ ai khác. Các thông tin đăng nhập bổ sung, riêng biệt có sẵn thông qua Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. AhaSlides không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Một người hoặc pháp nhân KHÔNG được duy trì nhiều hơn một tài khoản miễn phí.

Người dùng cam kết sử dụng trang web này tuân thủ luật pháp và các quy định của pháp luật và hợp đồng. Người dùng không thể sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào có thể làm ảnh hưởng đến lợi ích của AhaSlides.com, của các nhà thầu và / hoặc khách hàng của nó. Cụ thể, người dùng cam kết không sử dụng trang này cho mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp trái với trật tự hoặc đạo đức công cộng (ví dụ: nội dung mang tính bạo lực, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, nói xấu, nói xấu).

5. Bảo lãnh và trách nhiệm từ chối trách nhiệm

Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang AhaSlides.com. Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng các dịch vụ được thực hiện theo quyết định riêng và rủi ro của người dùng. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của mình hoặc bất kỳ tổn thất nào về dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào như vậy. Các dịch vụ của AhaSlides.com được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có”. AhaSlides.com không thể đảm bảo rằng các dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, rằng kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác và đáng tin cậy, các lỗi có thể có trong bất kỳ phần mềm nào được sử dụng sẽ được sửa chữa.

AhaSlides.com sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để xuất bản thông tin, theo hiểu biết của chúng tôi, được cập nhật trên trang web. Tuy nhiên, AhaSlides.com không đảm bảo rằng thông tin đó là phù hợp, chính xác và đầy đủ, cũng không đảm bảo rằng trang web sẽ được hoàn thành vĩnh viễn và cập nhật về mọi mặt. Thông tin có trên trang web này, cũng như các giá khác và chi phí, có thể chứa lỗi nội dung, lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Thông tin này được cung cấp trên cơ sở chỉ định và sẽ được sửa đổi định kỳ.

AhaSlides.com không chịu trách nhiệm về nội dung của tin nhắn, siêu liên kết, thông tin, hình ảnh, video hoặc bất kỳ nội dung nào khác do người dùng gửi bằng các dịch vụ của AhaSlides.com.

AhaSlides.com có ​​thể không kiểm soát một cách có hệ thống nội dung của trang web của mình. Nếu nội dung có vẻ bất hợp pháp, bất hợp pháp, trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức (ví dụ: nội dung mang tính bạo lực, khiêu dâm, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, phỉ báng, ném), người dùng sẽ thông báo cho AhaSlides.com, theo điểm 5 của các Điều khoản và Điều kiện hiện tại. AhaSlides.com sẽ ngăn chặn bất kỳ nội dung nào mà họ sẽ xem xét theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức, mà không chịu trách nhiệm bỏ qua để đàn áp hoặc quyết định duy trì bất kỳ nội dung nào.

Trang web của AhaSlides.com có ​​thể chứa các liên kết siêu văn bản đến các trang web khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp cho người dùng trên cơ sở chỉ định. AhaSlides.com không kiểm soát các trang web đó cũng như thông tin chứa trong đó. Do đó, AhaSlides.com không thể đảm bảo chất lượng và / hoặc tính toàn diện của thông tin này.

Trong mọi trường hợp, AhaSlides.com không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng như đối với bất kỳ thiệt hại nào khác do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web vì bất kỳ lý do gì, bất kể trách nhiệm pháp lý này dựa trên hợp đồng , về hành vi phạm tội hoặc vi phạm kỹ thuật, hoặc đó có phải là trách nhiệm pháp lý không có lỗi hay không, ngay cả khi AhaSlides.com đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. AhaSlides.com không thể chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các hành vi của người dùng internet.

6. Điều khoản bổ sung

Bằng cách truy cập AhaSlides, bạn cấp quyền cho chúng tôi và những người khác để tổng hợp các tìm kiếm cho mục đích thống kê và sử dụng nó liên quan đến Dịch vụ, Trang web và liên quan đến doanh nghiệp của chúng tôi. AhaSlides không cung cấp dịch vụ pháp lý và do đó, việc cung cấp cho bạn khả năng đính kèm thỏa thuận cấp phép vào việc biên soạn các liên kết của bạn không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng. Thỏa thuận cấp phép và tất cả thông tin liên quan được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. AhaSlides không bảo đảm bất kỳ điều gì liên quan đến thỏa thuận cấp phép và thông tin được cung cấp và từ chối mọi trách nhiệm đối với các thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại chung, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào do việc sử dụng chúng. AhaSlides rõ ràng không chịu trách nhiệm về cách thức hoặc trường hợp mà các bên thứ ba truy cập hoặc sử dụng nội dung công khai và không có nghĩa vụ phải vô hiệu hóa hoặc hạn chế quyền truy cập này. AhaSlides cung cấp cho bạn khả năng xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi Trang web và Dịch vụ. Khả năng này không mở rộng đến các bản sao mà người khác có thể đã tạo ra hoặc các bản sao mà chúng tôi có thể đã tạo cho mục đích sao lưu.

7. Giấy phép sử dụng AhaSlides

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ AhaSlides. Đây là thỏa thuận cấp phép (“Thỏa thuận”) giữa bạn và AhaSlides. (“AhaSlides”). Bằng cách truy cập Dịch vụ AhaSlides, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Trong trường hợp bạn không đồng ý và không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, hãy hủy mật mã của bạn và ngừng sử dụng thêm Dịch vụ AhaSlides.

Cấp giấy phép

AhaSlides cấp cho bạn (cho cá nhân bạn hoặc công ty mà bạn làm việc) giấy phép không độc quyền để truy cập một bản sao của Dịch vụ AhaSlides chỉ cho mục đích cá nhân hoặc kinh doanh của riêng bạn trên máy tính trong khoảng thời gian hoặc phiên mà bạn tương tác với Dịch vụ AhaSlides (cho dù bằng máy tính xách tay, máy tính tiêu chuẩn hay máy trạm được kết nối với mạng nhiều người dùng (“Máy tính”). Chúng tôi coi Dịch vụ AhaSlides đang được sử dụng trên Máy tính mà bạn hiện đang sử dụng khi Dịch vụ AhaSlides được tải vào bộ nhớ tạm thời hoặc “RAM” của Máy tính đó và khi bạn tương tác với, tải lên, sửa đổi hoặc nhập thông tin vào máy chủ của AhaSlides bằng Dịch vụ AhaSlides. AhaSlides bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

Quyền sở hữu

AhaSlides hoặc người cấp phép của nó là chủ sở hữu của tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích, bao gồm cả bản quyền, trong và đối với Dịch vụ AhaSlides. Bản quyền đối với các chương trình riêng lẻ có sẵn thông qua www.AhaSlides.com (“Phần mềm”), được sử dụng để cung cấp Dịch vụ AhaSlides cho bạn, thuộc sở hữu của AhaSlides hoặc người cấp phép của nó. Quyền sở hữu Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu liên quan đến phần mềm đó vẫn thuộc về AhaSlides và các nhà cấp phép của nó.

Hạn chế sử dụng và chuyển nhượng

Bạn chỉ có thể sử dụng bản sao Dịch vụ AhaSlides được liên kết với tên và địa chỉ email của bạn.

Bạn có thể không:

8. Từ chối bảo hành

Chúng tôi cung cấp AhaSlides “nguyên trạng” và “sẵn có”. Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo rõ ràng về AhaSlides. Chúng tôi không tuyên bố về thời gian tải, thời gian hoạt động hoặc chất lượng của dịch vụ. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi và người cấp phép của chúng tôi từ chối bảo đảm ngụ ý rằng AhaSlides và tất cả phần mềm, nội dung và dịch vụ được phân phối qua AhaSlides đều có thể bán được với chất lượng thỏa đáng , chính xác, kịp thời, phù hợp với mục đích hoặc nhu cầu cụ thể, hoặc không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo rằng AhaSlides sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, không có lỗi, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc luôn có sẵn. Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả thu được từ việc sử dụng AhaSlides, bao gồm bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào, sẽ hiệu quả, đáng tin cậy, chính xác hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ có thể truy cập hoặc sử dụng AhaSlides (trực tiếp hoặc thông qua mạng của bên thứ ba) vào thời điểm hoặc địa điểm bạn chọn. Không có thông tin hoặc lời khuyên bằng miệng hoặc văn bản nào được đưa ra bởi đại diện của AhaSlides sẽ tạo ra bảo hành. Bạn có thể có các quyền bổ sung của người tiêu dùng theo luật địa phương của bạn mà hợp đồng này không thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực tài phán nơi Phần mềm được sử dụng.

9. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc mẫu mực nào phát sinh từ việc bạn sử dụng, không thể sử dụng hoặc phụ thuộc vào AhaSlides. Những loại trừ này áp dụng cho bất kỳ khiếu nại nào về lợi nhuận bị mất, mất dữ liệu, mất thiện chí, ngừng hoạt động, lỗi hoặc trục trặc máy tính hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thương mại nào khác, ngay cả khi chúng tôi biết hoặc nên biết về khả năng thiệt hại đó. Bởi vì một số tỉnh, tiểu bang hoặc khu vực tài phán không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tỉnh, tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm của chúng tôi và trách nhiệm của cha mẹ và nhà cung cấp của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong phạm vi được phép theo luật

10. Sự bồi thường

Theo yêu cầu của chúng tôi, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho chúng tôi và cha mẹ và các công ty liên kết khác, và nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc và đại lý tương ứng của chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm, khiếu nại và chi phí, kể cả phí luật sư phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai AhaSlides. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu trách nhiệm bồi thường, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

11. Thanh toán

Cần có thẻ tín dụng hợp lệ để thanh toán tài khoản.

Phí, giới hạn giá và ngày có hiệu lực đối với các Dịch vụ này được đàm phán riêng với Điều khoản và Dịch vụ.

Dịch vụ được lập hóa đơn trước trên cơ sở thời hạn thanh toán. Sẽ không hoàn lại tiền hoặc tín dụng cho các giai đoạn thanh toán dịch vụ một phần, hoàn lại nâng cấp / hạ cấp, hoàn lại tiền cho các kỳ thanh toán không được sử dụng. Tín dụng tài khoản không được chuyển sang giai đoạn thanh toán thành công.

Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các loại thuế, thuế, hoặc thuế do cơ quan thuế áp đặt, và bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế, thuế hoặc nghĩa vụ đó, chỉ trừ VAT khi được cung cấp số hợp lệ.

Đối với mọi nâng cấp hoặc hạ cấp ở cấp gói, thẻ tín dụng mà bạn cung cấp sẽ tự động được tính mức giá mới trong chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn.

Việc hạ cấp Dịch vụ của bạn có thể gây mất nội dung, tính năng hoặc dung lượng tài khoản của bạn. AhaSlides không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất đó.

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết 'hủy đăng ký ngay bây giờ' trên trang Gói của tôi khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện tại, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí nữa.

Giá của bất kỳ Dịch vụ nào cũng có thể thay đổi, tuy nhiên các kế hoạch cũ sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác. Thông báo về thay đổi giá có thể được cung cấp bằng cách liên hệ với bạn bằng thông tin liên hệ bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

AhaSlides sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá hoặc đình chỉ hoặc ngừng Trang web hoặc Dịch vụ.

Bạn có thể hủy đăng ký AhaSlides vào bất kỳ thời điểm nào trước kỳ thanh toán tiếp theo (đăng ký tự động gia hạn được thanh toán hàng năm), không cần câu hỏi. “Hủy bất kỳ lúc nào” có nghĩa là bạn có thể tắt tính năng tự động gia hạn cho đăng ký của mình bất cứ khi nào bạn muốn và nếu bạn làm như vậy ít nhất 1 giờ trước ngày gia hạn, bạn sẽ không bị tính phí cho các kỳ thanh toán tiếp theo sau đó. Nếu bạn không hủy ít nhất 1 giờ trước ngày gia hạn, đăng ký của bạn sẽ tự động được gia hạn và chúng tôi sẽ tính phí tài khoản của bạn bằng phương thức thanh toán trong hồ sơ cho bạn. Lưu ý rằng tất cả các gói một lần không bao giờ tự động được gia hạn.

AhaSlides không xem, xử lý hoặc lưu giữ thông tin thẻ tín dụng của bạn. Tất cả các chi tiết thanh toán được xử lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi. bao gồm Stripe, Inc. (Chính sách quyền riêng tư của Stripe) và PayPal, Inc. (Chính sách quyền riêng tư của PayPal).

12. Nghiên cứu trường hợp

Khách hàng cho phép AhaSlides sử dụng nghiên cứu điển hình mà nó phát triển, như một công cụ truyền thông và tiếp thị để giới thiệu cho các công ty khác, báo chí và các bên thứ ba khác. Thông tin được phép tiết lộ chỉ bao gồm: tên của Công ty, hình ảnh của Nền tảng được phát triển và tổng số thống kê (tỷ lệ sử dụng, tỷ lệ hài lòng, v.v.). Những thông tin sau đây không bao giờ được tiết lộ: dữ liệu liên quan đến nội dung của bài thuyết trình hoặc bất kỳ thông tin nào khác đã được tuyên bố bí mật. Đổi lại, khách hàng có thể sử dụng các Nghiên cứu điển hình này (cùng một thông tin) cho các mục đích khuyến mại đối với nhân viên hoặc khách hàng của mình.

13. Quyền sở hữu trí tuệ

Các yếu tố có thể truy cập trên trang web này, là tài sản của AhaSlides.com, cũng như phần tổng hợp và xây dựng của chúng (văn bản, hình ảnh, hình ảnh, biểu tượng, video, phần mềm, cơ sở dữ liệu, dữ liệu, v.v.), được bảo vệ bởi tài sản trí tuệ quyền của AhaSlides.com.

Các yếu tố có thể truy cập trên trang web này, đã được đăng bởi người dùng dịch vụ AhaSlides.com, cũng như việc biên soạn và xây dựng của họ (văn bản, hình ảnh, hình ảnh, biểu tượng, video, phần mềm, cơ sở dữ liệu, dữ liệu, v.v.), có thể là được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của những người dùng này.

Tên và logo của AhaSlides.com được hiển thị trên trang web này là các nhãn hiệu và / hoặc tên thương mại được bảo vệ. Các thương hiệu của AhaSlides.com không được sử dụng cùng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào ngoài AhaSlides.com, theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hoặc bằng bất kỳ cách nào có thể làm mất giá hoặc làm mất uy tín của AhaSlides.com.

Trừ khi được ủy quyền rõ ràng, người dùng không được sao chép, sao chép, đại diện, sửa đổi, truyền tải, xuất bản, điều chỉnh, phân phối, truyền bá, cấp phép phụ, chuyển nhượng, bán dưới mọi hình thức hoặc phương tiện truyền thông, và sẽ không khai thác dưới bất kỳ hình thức nào tất cả hoặc một phần của trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AhaSlides.com.

Người dùng sở hữu nội dung được gửi hoặc đăng trên trang web này. Người dùng cấp cho AhaSlides.com, trong thời gian không giới hạn, quyền sử dụng miễn phí, không độc quyền, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng, sao chép, sửa đổi, tổng hợp, phân phối, xuất bản, xử lý, khai thác, cấp phép phụ và bán dưới mọi hình thức nội dung người dùng cung cấp thông qua trang web này, bao gồm cả nội dung mà người dùng giữ bản quyền.

14. Chính sách bảo mật (bảo vệ dữ liệu cá nhân)

Việc sử dụng trang web này có thể dẫn đến việc AhaSlides.com thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Do đó chúng tôi mời bạn đọc tuyên bố bảo mật của chúng tôi.

15. Giải quyết tranh chấp, năng lực và luật áp dụng

Các điều khoản sử dụng hiện tại tuân theo luật pháp Singapore. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến dịch vụ này sẽ là đối tượng của thủ tục giải quyết tranh chấp giữa các bên. Trong trường hợp thủ tục giải quyết tranh chấp không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra trước tòa án Singapore. AhaSlides.com có ​​quyền chuyển đến tòa án khác có thẩm quyền nếu xét thấy phù hợp.

16. Chấm dứt

Quyền sử dụng AhaSlides của bạn sẽ tự động chấm dứt khi hết thời hạn thỏa thuận của chúng tôi và trước đó nếu bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này liên quan đến việc bạn sử dụng AhaSlides. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của AhaSlides, trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, có hoặc không có thông báo.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chấm dứt hợp lý tài khoản của mình bằng cách sử dụng Tính năng Xóa tài khoản được cung cấp trên AhaSlides.com. Một email hoặc điện thoại yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn không được coi là chấm dứt.

Tất cả nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ khi hủy. Thông tin này không thể được khôi phục sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt. Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc tháng trả trước hiện tại, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí lại. AhaSlides, theo quyết định riêng của mình, có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc bất kỳ dịch vụ AhaSlides nào khác, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản hoặc quyền truy cập của bạn vào tài khoản của bạn, đồng thời tước bỏ và từ bỏ tất cả nội dung trong tài khoản của bạn. AhaSlides có quyền từ chối cung cấp dịch vụ hoặc các Dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Nếu bạn là người đăng ký một hoặc nhiều Dịch vụ bị chấm dứt, bị hạn chế hoặc bị hạn chế, việc chấm dứt Dịch vụ đó sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản hoặc quyền truy cập của bạn.

17. Những thay đổi đối với các Thỏa thuận

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem lại các Điều khoản định kỳ để làm quen với bất kỳ sửa đổi nào. Trong trường hợp có những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi các Điều khoản mới này áp dụng cho bạn, bằng cách đưa ra thông báo có thể truy cập được thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc qua email tới tài khoản email đã đăng ký của bạn. Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ bất kỳ thông báo nào như vậy. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những sửa đổi đó sẽ cấu thành sự thừa nhận và đồng ý với các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng Dịch vụ theo phiên bản mới của Điều khoản, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận bằng xóa tài khoản người dùng của bạn.

Bản ghi các thay đổi