Är du en deltagare?

5 viktiga typer av frågeformulär i forskning för att förbättra din undersökning

Arbete

Leah Nguyen 11 september, 2023 7 min läs

Frågeformulär är en koppling för att samla detaljer från människor överallt.

Även om frågeformulär finns överallt, är folk fortfarande inte säkra på vilka typer av frågor som ska läggas till.

Vi visar dig vilka typer av frågeformulär inom forskning, plus hur och var du kan använda ett.

Låt oss komma ner till det👇

Fler tips med AhaSlides

Alternativ text


Letar du efter mer kul under sammankomster?

Samla dina teammedlemmar genom ett roligt frågesport på AhaSlides. Registrera dig för att ta gratis frågesport från AhaSlides mallbibliotek!


🚀 Ta gratis frågesport☁️

Typer av frågeformulär inom forskning

När du gör ditt frågeformulär måste du tänka på vilken typ av information du försöker få från människor.

Om du vill ha omfattande, utforskande detaljer för att bevisa eller avfärda en teori, gå med en kvalitativ undersökning med öppna frågor. Detta låter människor fritt förklara sina tankar.

Men om du redan har en hypotes och bara behöver siffror för att testa den, är ett kvantitativt frågeformulär sylten. Använd slutna frågor där folk väljer svar för att få mätbar, kvantifierbar statistik.

När du väl har det är det nu dags att välja vilken typ av frågeformulär i forskningen du vill inkludera.

Typer av frågeformulär i forskning
Typer av frågeformulär i forskning

# 1. Öppen fråganaire i forskning

Typer av frågeformulär i forskning - Öppen
Typer av frågeformulär i forskning - Öppen

Öppna frågor är ett värdefullt verktyg i forskningen eftersom de tillåter försökspersoner att fullt ut uttrycka sina perspektiv utan begränsningar.

Det ostrukturerade formatet av öppna frågor, som inte ger fördefinierade svarsval, gör dem väl lämpade för explorativ forskning tidigt.

Detta gör det möjligt för utredare att avslöja nyanserade insikter och potentiellt identifiera nya vägar för utredning som inte hade tänkts tidigare.

Medan öppna frågor genererar kvalitativ snarare än kvantitativ data, som kräver mer djupgående kodningsmetoder för analys över stora urval, ligger deras styrka i att avslöja ett brett utbud av genomtänkta svar.

Vanligtvis används som inledande frågor i intervjuer eller pilotstudier för att utforska förklarande faktorer, öppna frågor är mest användbara när ett ämne behöver förstås från alla vinklar innan man utformar mer direkta undersökningar med slutna frågor.

Exempelvis:

Åsiktsfrågor:

 • Vad tycker du om [ämne]?
 • Hur skulle du beskriva din upplevelse av [ämne]?

Erfarenhetsfrågor:

 • Berätta för mig om en tid då [händelse] inträffade.
 • Led mig genom processen av [aktivitet].

Känslofrågor:

 • Hur kände du inför [händelse/situation]?
 • Vilka känslor framkallas när [stimulans] är närvarande?

Rekommendationsfrågor:

 • Hur skulle [frågan] kunna förbättras?
 • Vilka förslag har du på [förslag till lösning/idé]?

Effektfrågor:

 • På vilka sätt har [händelse] påverkat dig?
 • Hur har dina synpunkter på [ämne] förändrats över tiden?

Hypotetiska frågor:

 • Hur tror du att du skulle reagera om [scenario]?
 • Vilka faktorer tror du skulle påverka [utfallet]?

Tolkningsfrågor:

 • Vad betyder [term] för dig?
 • Hur skulle du tolka upptäckten som [resultatet]?

#2. Betygsskala frågeformulär i forskning

Typer av frågeformulär i forskning - Betygsskala
Typer av frågeformulär i forskning - Betygsskala

Betygsskalafrågor är ett värdefullt verktyg i forskning för att mäta attityder, åsikter och uppfattningar som existerar på ett kontinuum snarare än som absoluta tillstånd.

Genom att presentera en fråga följt av en numrerad skala för respondenterna att ange deras nivå av överensstämmelse, betydelse, tillfredsställelse eller andra betyg, fångar dessa frågor intensiteten eller riktningen av känslor på ett strukturerat men nyanserat sätt.

Vanliga typer inkluderar Likert skalor som involverar etiketter som inte håller med om att helt instämma samt visuella analoga skalor.

De kvantitativa metriska data som de tillhandahåller kan sedan enkelt aggregeras och analyseras statistiskt för att jämföra medelvärden, korrelationer och samband.

Betygsskalor är väl lämpade för applikationer som marknadssegmenteringsanalys, förtestning och programutvärdering efter implementering genom tekniker som t.ex. A/B-testning.

Även om deras reduktiva karaktär kan sakna sammanhanget för öppna svar, mäter betygsskalor fortfarande sentimentdimensioner effektivt för att undersöka prediktiva kopplingar mellan attitydsaspekter när de placeras på lämpligt sätt efter den första beskrivande undersökningen.

#3. Sluten frågeformulär i forskning

Typer av frågeformulär i forskning - Slutet
Typer av frågeformulär i forskning - Slutet

Slutna frågor används ofta i forskning för att samla in strukturerad, kvantitativ data genom standardiserade svarsval.

Genom att tillhandahålla en begränsad uppsättning svarsalternativ för försökspersoner att välja mellan, såsom sant/falskt, ja/nej, betygsskalor eller fördefinierade flervalssvar, ger slutna frågor svar som lättare kan kodas, aggregeras och analyseras statistiskt. över stora urval jämfört med öppna frågor.

Detta gör dem lämpliga under senare valideringsfaser efter att faktorer redan har identifierats, såsom hypotestestning, mätning av attityder eller uppfattningar, ämnesbetyg och beskrivande förfrågningar som bygger på faktabaserade data.

Även om en begränsning av svaren förenklar undersökningar och möjliggör direkt jämförelse, riskerar det att utelämna oförutsedda problem eller att förlora sammanhang utöver de givna alternativen.

#4. Flervalsformulär i forskning

Typer av frågeformulär i forskning - Flerval
Typer av frågeformulär i forskning - Flerval

Flervalsfrågor är ett användbart verktyg i forskning när de administreras på rätt sätt genom slutna frågeformulär.

De ger respondenterna en fråga tillsammans med fyra till fem fördefinierade svarsalternativ att välja bland.

Detta format möjliggör enkel kvantifiering av svar som kan analyseras statistiskt över stora urvalsgrupper.

Även om det är snabbt för deltagarna att fylla i och enkelt att koda och tolka, har flervalsfrågor också vissa begränsningar.

Framför allt riskerar de att förbise viktiga nyanser eller att missa relevanta alternativ om de inte är noggrant pilottestade i förväg.

För att minimera risken för partiskhet måste svarsvalen vara ömsesidigt uteslutande och kollektivt uttömmande.

Med hänsyn till formuleringar och alternativ kan flervalsfrågor effektivt ge mätbara beskrivande data när nyckelmöjligheterna är föridentifierade, såsom för att klassificera beteenden och demografiska profiler eller bedöma kunskap om ämnen där variationer är kända.

#5. Likert-skala frågeformulär i forskning

Typer av frågeformulär i forskning - Likert-skala
Typer av frågeformulär i forskning - Likert-skala

Likertskalan är en vanlig typ av betygsskala i forskning för att kvantitativt mäta attityder, åsikter och uppfattningar om olika ämnen av intresse.

Genom att använda ett symmetriskt instämmer-inte instämmer svarsformat där deltagarna anger sin nivå av överensstämmelse med ett påstående, har Likert-skalor vanligtvis en 5-punktsdesign även om fler eller färre alternativ är möjliga beroende på vilken känslighet som behövs för mätningen.

Genom att tilldela numeriska värden till varje nivå på svarsskalan möjliggör Likert-data statistisk analys av mönster och samband mellan variabler.

Detta ger mer konsekventa resultat än enkla ja/nej eller öppna frågor för vissa typer av frågor som syftar till att mäta känslornas intensitet på ett kontinuum.

Även om Likert-skalor ger lätt insamlade metriska data och är enkla för respondenterna, är deras begränsning att överförenkla komplexa synpunkter, även om de fortfarande erbjuder värdefull insikt när de tillämpas korrekt i forskning.

Exempelvis

En forskare vill förstå sambandet mellan arbetstillfredsställelse (beroende variabel) och faktorer som lön, balans mellan arbete och privatliv och handledningskvalitet (oberoende variabler).

En 5-gradig Likert-skala används för frågor som:

 • Jag är nöjd med min lön (Instämmer inte alls eller håller helt med)
 • Mitt jobb möjliggör en bra balans mellan arbete och privatliv (Håller inte med håller helt med)
 • Min handledare är stödjande och en bra chef (Instämmer inte alls eller håller helt med)

Vi täcker alla typer av frågeformulär inom forskning. Kom igång direkt med AhaSlides gratis undersökningsmallar!

Key Takeaways

Dessa typer av frågeformulär i forskning är vanligtvis vanliga och lätta för människor att fylla i.

När dina frågor är enkla att förstå och dina alternativ är enhetliga, är alla på samma sida. Svar sammanställer sedan fint om du fick ett svar eller en miljon.

Nyckeln är att se till att respondenterna alltid vet exakt vad du frågar om, så kommer deras svar att glida direkt på plats för smidig sammansättning av söta enkätscoops.

Vanliga frågor

Vilka är de fyra typerna av frågeformulär i forskning?

De fyra huvudtyperna av frågeformulär som används i forskningen är strukturerade frågeformulär, ostrukturerade frågeformulär, enkäter och intervjuer. Lämplig typ beror på forskningsmål, budget, tidslinje och om kvalitativa, kvantitativa eller blandade metoder är mest lämpliga.

Vilka är de 6 huvudtyperna av enkätfrågor?

De sex huvudtyperna av enkätfrågor är slutna frågor, öppna frågor, betygsskalafrågor, rankningsskalafrågor, demografiska frågor och beteendefrågor.

Vilka är de tre typerna av frågeformulär?

De tre huvudtyperna av frågeformulär är strukturerade frågeformulär, semistrukturerade frågeformulär och ostrukturerade frågeformulär.