21 grundläggande säkerhetsämnen på arbetsplatsen som du inte kan ignorera | 2024 avslöjar

Arbete

Jane Ng 14 januari, 2024 8 min läs

Utöver deadlines och möten är prioritering av hälso- och säkerhetsämnen på arbetsplatsen grunden för ett blomstrande professionellt ekosystem. Idag, låt oss dyka in i 21 fundamentala ämnen på arbetsplatsens säkerhet som ofta flyger under radarn. Från att känna igen potentiella faror till att främja en säkerhetskultur, gå med oss ​​när vi utforskar detaljerna i säkerhetsämnena på arbetsplatsen.

Innehållsförteckning 

Tips för att skapa effektfull träning

Alternativ text


Engagera din publik

Starta meningsfull diskussion, få användbar feedback och utbilda din publik. Registrera dig för att ta en gratis AhaSlides-mall


🚀 Ta gratis frågesport☁️

Vad är arbetsplatssäkerhet?

Arbetsplatssäkerhet avser de åtgärder och praxis som genomförs för att säkerställa anställdas välbefinnande, hälsa och säkerhet i en arbetsmiljö. Det inkluderar ett brett spektrum av överväganden för att förhindra olyckor, skador och sjukdomar samtidigt som det främjar en gynnsam arbetsmiljö.

Bild: freepik

Nyckelkomponenter för säkerhet på arbetsplatsen

Här är 8 nyckelkomponenter för säkerhet på arbetsplatsen:

 1. Fysisk: Inga hala golv, vinglig utrustning eller farliga förhållanden.
 2. Ergonomi: Arbetsytor utformade för att passa din kropp och förhindra muskelsmärta.
 3. Kemikalier: Säker hantering av kemikalier med utbildning, utrustning och procedurer.
 4. Brand: Förebyggande och åtgärdsplaner, inklusive brandsläckare, utgångar och övningar.
 5. Välbefinnande: Att ta itu med stress och främja en positiv arbetsplats för psykisk hälsa.
 6. Träning: Lär dig hur du arbetar säkert och vad du ska göra i nödsituationer.
 7. regler: Följer lokala, nationella och internationella säkerhetsföreskrifter.
 8. Riskbedömning: Att hitta och åtgärda potentiella faror innan de skadar någon.

Genom att prioritera säkerhet på arbetsplatsen uppfyller organisationer inte bara juridiska och etiska skyldigheter utan skapar också en miljö där anställda känner sig trygga, uppskattade och motiverade, vilket i slutändan bidrar till ökad produktivitet och en positiv företagskultur.

Bild: freepik

21 Säkerhetsämnen på arbetsplatsen 

Säkerhet på arbetsplatsen omfattar ett brett spektrum av ämnen, var och en avgörande för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här är några grundläggande säkerhetsfrågor på arbetsplatsen:

1. Nödberedskap och insatser

Vid oförutsedda omständigheter är det avgörande att ha en väldefinierad krisberedskapsplan. Detta inkluderar att förstå evakueringsprocedurer, utse nödutgångar och genomföra regelbundna övningar för att säkerställa att anställda är bekanta med protokollet.

2. Farokommunikation

Effektiv kommunikation om arbetsplatsrisker är avgörande. Säkerställa korrekt märkning av kemikalier, tillhandahålla Säkerhetsdatablad (MSDS), och att utbilda anställda om de potentiella farorna med ämnen de arbetar med är nyckelkomponenter i farokommunikation.

3. Personlig skyddsutrustning (PPE)

Korrekt användning av personlig skyddsutrustning är avgörande för att minimera risken för skador. Detta inkluderar utbildning av anställda om när och hur man använder personlig skyddsutrustning, tillhandahåller nödvändig utrustning såsom skyddsglasögon, handskar och hjälmar, och säkerställer regelbundna inspektioner för effektivitet.

4. Maskinsäkerhet

Maskiner utgör inneboende risker på arbetsplatsen. Att implementera korrekt maskinskydd, lockout/tagout-procedurer under underhåll och omfattande utbildning om säker användning av utrustning är kritiska komponenter för maskinsäkerhet.

5. Arbetsplatsergonomi

Att säkerställa ergonomiska arbetsstationer är viktigt för att förebygga belastningsskador. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen i den här kategorin inkluderar korrekt skrivbord och stolarrangemang, ergonomisk utrustning och uppmuntran av anställda att ta pauser för att undvika långa perioder av inaktivitet.

6. Fallskydd

För jobb som innebär arbete på höjden är fallskydd av största vikt.

Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar användningen av skyddsräcken, skyddsnät och personliga fallskyddssystem. Utbildning i att arbeta säkert på höjden och regelbundna utrustningsinspektioner bidrar till ett robust fallskyddsprogram.

7. Elsäkerhet

Elektricitet är en potent arbetsplatsfara. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen i elsäkerhet omfattar korrekt användning av elektrisk utrustning, utbildning om elektriska faror, sladdsäkerhet och att säkerställa att ledningar och uttag uppfyller säkerhetsstandarderna.

8. Brandsäkerhet

Att förebygga och reagera på bränder är ett viktigt ämne för säkerhet på arbetsplatsen. Dessa säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar att ha brandsläckare lätt tillgängliga, upprätta nödutrymningsvägar och genomföra regelbundna brandövningar för att säkerställa att anställda är bekanta med nödprocedurer.

9. Hantering av farligt material

För arbetsplatser som hanterar farliga material är korrekt hantering av största vikt. Detta innefattar utbildning av anställda, användning av lämpliga förvaringsbehållare och efterlevnad av säkerhetsprotokoll som beskrivs i materialsäkerhetsdatablad (MSDS).

10. Inträde i begränsat utrymme

Att arbeta i trånga utrymmen introducerar unika risker. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inom säkerhet i slutna utrymmen inkluderar atmosfäriska tester, korrekt ventilation och användning av tillstånd för att kontrollera åtkomst och övervaka aktiviteter inom slutna utrymmen.

11. Förebyggande av våld på arbetsplatsen

Att ta itu med risken för våld på arbetsplatsen är avgörande för de anställdas välbefinnande. Förebyggande åtgärder inkluderar att skapa en stödjande arbetskultur, implementera säkerhetsåtgärder och tillhandahålla utbildning i att känna igen och minska potentiellt våldsamma situationer.

12. Bullerexponering

Överdrivet buller på arbetsplatsen kan leda till hörselnedsättning.

Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inom bullerexponeringssäkerhet inkluderar att utföra regelbundna bedömningar, tillhandahålla hörselskydd vid behov och att implementera tekniska kontroller för att minska bullernivåerna.

13. Andningsskydd

För miljöer med luftburna föroreningar är andningsskydd avgörande. Detta inkluderar utbildning om användning av andningsskydd, passningstestning och att säkerställa att anställda har tillgång till lämpligt andningsskyddsutrustning (RPE).

14. Kör- och fordonssäkerhet

För jobb som involverar körning är det av största vikt att säkerställa fordonssäkerhet. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar defensiv körträning, regelbundet fordonsunderhåll och upprätthållande av policyer mot distraherad körning.

15. Mental hälsa och stresshantering

Medarbetarnas välbefinnande sträcker sig bortom fysisk säkerhet. Att ta itu med mental hälsa och stresshantering innebär att främja en positiv arbetskultur, tillhandahålla stödresurser och främja balansen mellan arbete och privatliv.

Bild: freepik

16. Distraktioner skapade av smartphones när de inte används

Med utbredningen av smartphones har hanteringen av distraktioner på arbetsplatsen blivit ett stort problem. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar upprättande av tydliga policyer för smartphoneanvändning under arbetstid, särskilt i säkerhetskänsliga områden, och tillhandahållande av utbildning om de potentiella farorna med smartphones distraktioner och deras inverkan på den övergripande säkerheten på arbetsplatsen.

17. Drog- eller alkoholmissbruk på jobbet

Missbruk på arbetsplatsen innebär allvarliga risker för de anställdas välbefinnande och den övergripande säkerheten i arbetsmiljön.

Säkerhetsämnen på arbetsplatsen i den här kategorin inkluderar narkotika- och alkoholpolicyer, Employee Assistance Programs (EAP) och farorna med drog- och alkoholmissbruk, tillsammans med information om tillgängliga resurser för hjälp.

18. Arbetsplatsskjutningar

Att ta itu med hotet om skjutningar på arbetsplatsen är en kritisk aspekt för att säkerställa anställdas säkerhet. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar utbildningssessioner för att förbereda anställda för potentiella aktiva skyttesituationer. Implementera säkerhetsåtgärder såsom åtkomstkontroller, övervakningssystem och panikknappar. Utveckla tydliga och effektiva beredskapsplaner i händelse av en aktiv skjutincident.

19. Självmord på arbetsplatsen

Att ta itu med psykisk hälsa och risken för självmord på arbetsplatsen är en känslig men avgörande aspekt av säkerheten på arbetsplatsen. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar stödprogram för mental hälsa, som främjar en kultur som uppmuntrar öppna diskussioner om psykisk hälsa för att minska stigmatisering och uppmuntra att söka hjälp. Ge utbildning i att känna igen tecken på nöd och skapa en stödjande miljö för kollegor.

20. Hjärtattacker

Arbetsrelaterad stress och stillasittande livsstil kan bidra till risken för hjärtinfarkt.

Säkerhetsämnen på arbetsplatsen under denna kategori inkluderar program som främjar en hälsosam livsstil, inklusive fysisk aktivitet, en balanserad kost och stresshantering. Första hjälpen-träning: inklusive att känna igen tecken på en hjärtinfarkt och lämpligt svar.

21. Värmeslag

I miljöer där värme är en faktor är det viktigt att förhindra värmerelaterade sjukdomar, inklusive värmeslag. Säkerhetsämnen på arbetsplatsen inkluderar hydreringspolicyer: Uppmuntra och upprätthålla regelbundna vätskepauser, särskilt i varma förhållanden. Heat Stress Training: Utbildning om tecken på värmerelaterade sjukdomar och vikten av acklimatisering för nyanställda. Tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning, såsom kylvästar, för anställda som arbetar i högtemperaturmiljöer.

Key Takeaways

Att prioritera säkerheten på arbetsplatsen är inte bara ett lagkrav utan en moralisk skyldighet för arbetsgivare. Att ta upp ett brett spektrum av säkerhetsfrågor på arbetsplatsen säkerställer de anställdas välbefinnande och en positiv arbetskultur och bidrar till den totala produktiviteten. Från krisberedskap till stöd för psykisk hälsa spelar varje säkerhetsämne en viktig roll för att skapa en säker arbetsmiljö.


Lyft din säkerhetsutbildning med AhaSlides!

Lämna dagarna av trista, ineffektiva säkerhetsmöten bakom dig! AhaSlides ger dig möjlighet att skapa engagerande, minnesvärda säkerhetsutbildningsupplevelser genom sitt bibliotek av färdiga mallar och interaktiva funktioner. Engagera din publik med omröstningar, frågesporter, öppna frågor och ordmoln för att mäta deras förståelse, stimulera deltagande och samla in värdefull feedback i realtid. Lyft din säkerhetsutbildning bortom traditionella metoder och odla en blomstrande säkerhetskultur på din arbetsplats!

Vanliga frågor

Vad är 10 säkerhetsregler?

 • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  Följ lämpliga lyfttekniker för att undvika belastning.
  Håll arbetsområdena rena och organiserade.
  Använd verktyg och utrustning på rätt sätt.
  Rapportera omgående faror och osäkra förhållanden.
  Följ nödrutiner och evakueringsvägar.
  Delta inte i hästlek eller osäkert beteende.
  Följ procedurer för lockout/tagout under underhåll.
  Gå aldrig förbi säkerhetsanordningar eller skydd på maskiner.
  Använd alltid avsedda gångvägar och följ trafikreglerna.
 • Vilka är 5 grundläggande säkerhetskoncept?

 • Riskbedömning: Identifiera och bedöm potentiella faror.
  Hierarki av kontroller: Prioritera kontrollåtgärder – eliminering, substitution, tekniska kontroller, administrativa kontroller och personlig skyddsutrustning (PPE).
  Säkerhetsutbildning och utbildning: Se till att anställda är informerade och utbildade om säkerhetsprotokoll.
  Incidentutredning: Analysera olyckor och tillbud för att förhindra framtida incidenter.
  Säkerhetskultur: Främja en arbetsplatskultur som prioriterar och värdesätter säkerhet.
 • Ref: Verkligen | Säkerhet Talk Idéer