Ben je een deelnemer?

Wat is organisatiegedrag? Inzicht in de kern van human resources

Wat is organisatiegedrag? Inzicht in de kern van human resources

Mijn werk

Thorin Tran Februari 05 2024 6 min gelezen

In de complexe zakenwereld is het begrijpen van organisatiegedrag van cruciaal belang. Maar wat is organisatiegedrag precies? Het is een interdisciplinair veld dat het gedrag van individuen, groepen en structuren binnen een organisatie onderzoekt. Het primaire doel is om deze kennis toe te passen om de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie te verbeteren. 

Inhoudsopgave

Laten we eens kijken naar de kernaspecten van organisatiegedrag en de betekenis ervan op de moderne werkplek.

Wat is organisatiegedrag?

Organisatiegedrag is een multidisciplinair veld dat put uit de psychologie, sociologie, antropologie en managementwetenschappen. De primaire focus ligt op het begrijpen van menselijk gedrag in organisatorische omgevingen, de organisatie zelf en de interactie tussen beide.

wat is organisatiegedragsgroep
Onderzoek naar organisatorisch gedrag is van cruciaal belang voor het opbouwen van een inclusieve en harmonieuze werkplek.

Dit vakgebied onderzoekt de impact die individuen, groepen en structuren hebben op het gedrag van organisaties. Het doel is om dergelijk gedrag te voorspellen en deze kennis toe te passen om de effectiviteit van een organisatie te verbeteren.

Het belang van organisatiegedrag

De studie van gedrag in organisaties is van cruciaal belang in de moderne zakelijke omgeving. Het draagt ​​bij aan het management en de gezondheid van elke organisatie en biedt waardevolle inzichten en hulpmiddelen voor het omgaan met menselijke aspecten van de werkplek, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van de organisatie.

 • Inzicht in de personeelsdynamiek: Organisatiegedrag biedt diepgaande inzichten in hoe mensen zich binnen een organisatie gedragen. Het begrijpen van deze dynamiek helpt managers en leiders bij het anticiperen op en omgaan met de uitdagingen die voortvloeien uit individueel en groepsgedrag.
 • Effectief management en leiderschap: Het begrijpen van gedrag in organisaties geeft leiders en managers de vaardigheden om werknemers te motiveren, teamdynamiek te beheren en conflicten op te lossen. Dit is vooral belangrijk in diverse werkomgevingen waar verschillende culturen en persoonlijkheden met elkaar omgaan.
 • Verbeterd welzijn en tevredenheid van werknemers: Organisatiegedrag biedt inzichten die organisaties helpen begrijpen wat werknemers motiveert, wat hen tevreden maakt en hoe ze productiever kunnen zijn. Betrokken medewerkers zijn doorgaans productiever en betrokken bij hun organisatie.
 • Faciliteert verandermanagement: In de snelle zakenwereld van vandaag zijn er voortdurend veranderingen. OB biedt raamwerken voor het effectief beheren van organisatorische veranderingen. Begrijpen hoe mensen op verandering reageren en de beste manieren om verandering te communiceren zijn cruciaal om weerstand te minimaliseren en een soepele transitie te garanderen.
 • Bevordert een betere organisatiecultuur: De organisatiecultuur heeft een aanzienlijke invloed op het gedrag van medewerkers en de prestaties van de organisatie. Een sterke cultuur sluit aan bij de waarden en doelstellingen van de organisatie en bevordert een gevoel van identiteit en verbondenheid onder werknemers.
 • Ondersteunt diversiteit en inclusiviteit: Nu werkplekken steeds diverser worden, helpt het begrijpen van organisatiegedrag organisaties om diverse perspectieven te waarderen en te integreren. Dit bevordert niet alleen de inclusiviteit, maar stimuleert ook innovatie en creativiteit.
 • Strategische besluitvorming: Principes van organisatorisch gedrag helpen bij betere strategische besluitvorming door rekening te houden met het menselijke element in alle organisatiestrategieën. Dit zorgt ervoor dat beslissingen eerder worden geaccepteerd en met succes worden geïmplementeerd.

4 sleutelcomponenten van organisatiegedrag

Organisatiegedrag is een complex en veelzijdig vakgebied dat grofweg in vier hoofdcomponenten kan worden onderverdeeld. Elk van deze componenten speelt een cruciale rol bij het begrijpen en verbeteren van het functioneren van organisaties.

Individueel gedrag

Dit onderdeel richt zich op het gedrag, de houding en de prestaties van individuele medewerkers binnen een organisatie. Dit aspect is van cruciaal belang omdat elk lid van een organisatie zijn unieke persoonlijkheid, ervaringen en perspectieven meebrengt naar de werkplek, waardoor de manier waarop hij met anderen omgaat, zijn werkprestaties en zijn algemene bijdrage aan de organisatie worden beïnvloed.

MacBook-potlood op papier
Hoe een medewerker presteert in een organisatie kan het resultaat zijn van verschillende factoren.

Belangrijke interessegebieden zijn onder meer:

 • persoonlijkheid: Hoe de unieke eigenschappen en kenmerken van een individu zijn gedrag en interacties op het werk beïnvloeden.
 • Perceptie: Hoe individuen hun organisatorische omgeving interpreteren en begrijpen.
 • Motivatie: Wat drijft individuen om op een bepaalde manier te handelen en hoe ze hun motivatie kunnen vergroten om de prestaties te verbeteren.
 • Leren en ontwikkeling: De processen waardoor werknemers vaardigheden, kennis en gedrag verwerven of wijzigen.
 • Attitudes / houding: Dit zijn de evaluaties die werknemers hebben over verschillende aspecten van hun werkomgeving, zoals hun baan, hun collega's of de organisatie zelf. 
 • Besluitvorming en probleemoplossing: Dit omvat het begrijpen van verschillende besluitvormingsstijlen, het gebruik van oordeelsvermogen en de toepassing van kritische denkvaardigheden.

Groepsgedrag

Groepsgedrag in organisatorische contexten verwijst naar de acties, interacties en dynamieken die plaatsvinden tussen individuen wanneer ze samenkomen in groepen of teams. Het begrijpen van groepsgedrag is van cruciaal belang voor organisaties, omdat het een aanzienlijke invloed kan hebben op de algehele prestaties, de medewerkerstevredenheid en het behalen van organisatiedoelen.

Dit omvat de studie van:

 • Team Dynamics: Hoe individuen met elkaar omgaan, samenwerken en doelen bereiken binnen een team.
 • Communicatie Patronen: De informatiestroom binnen groepen, inclusief belemmeringen voor effectieve communicatie.
 • Leiderschap en managementstijlen: Hoe verschillende leiderschaps- en managementbenaderingen het gedrag en de prestaties van groepen beïnvloeden.
 • Conflicten en onderhandelen: De dynamiek van conflicten binnen groepen en strategieën voor onderhandeling en conflictoplossing.
 • Groepsnormen en conformiteit: Groepen ontwikkelen hun eigen normen, de gedeelde gedragsnormen die van de leden wordt verwacht.
 • Macht en politiek in groepen: De machtsdynamiek binnen een groep, zoals wie de autoriteit heeft en hoe deze wordt uitgeoefend, kan het groepsgedrag beïnvloeden.

Organisatiestructuur en cultuur

Dit zijn twee fundamentele aspecten van organisatiegedrag die een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop een bedrijf opereert en presteert. Beide spelen een cruciale rol bij het vormgeven van het gedrag en de houding van werknemers, en het begrijpen ervan is essentieel voor effectief management en leiderschap.

bedrijfswerkruimte
Organisatiegedrag bestudeert ook hoe een bedrijf is georganiseerd en gestructureerd.

Sleutelelementen van groepsgedrag zijn onder meer:

 • Organisatorisch ontwerp en structuur: Hoe de structuur van de organisatie de activiteiten en het gedrag van medewerkers beïnvloedt.
 • Organisatiecultuur: De gedeelde waarden, overtuigingen en normen die de sociale omgeving en het gedrag binnen een organisatie vormgeven.
 • Macht en politiek: De rol van machtsdynamiek en politiek gedrag bij het vormgeven van het organisatieleven.

Organisatieprocessen en verandermanagement

Dit gebied richt zich op de dynamiek van verandering binnen een organisatie en de verschillende processen die deze veranderingen ondersteunen of aandrijven. Dit gebied is essentieel om ervoor te zorgen dat organisaties zich succesvol kunnen aanpassen aan zowel interne als externe uitdagingen en kansen. 

Laten we dieper ingaan op de belangrijkste onderwerpen op dit gebied:

 • Change Management: Wijzig beheer behandelt strategieën en processen voor het effectief beheren van organisatorische veranderingen.
 • Besluitvormingsprocessen: Hoe beslissingen binnen organisaties worden genomen en de factoren die deze processen beïnvloeden.
 • Innovatie en creativiteit: Het bevorderen van een omgeving die innovatie en creatieve probleemoplossing aanmoedigt.

De invloed van organisatiegedrag op HR-praktijken

Organisatiegedrag beïnvloedt verschillende aspecten van HR-activiteiten, van werving en selectie tot training, ontwikkeling en prestatiemanagement. Hier volgt een gedetailleerde uitleg van hoe organisatiegedrag de HR-praktijken bepaalt:

Werving en selectie

Organisatiegedrag benadrukt het belang van het matchen van de persoonlijkheid en waarden van een individu met de baan en de organisatiecultuur. Dit inzicht helpt HR-professionals effectievere functiebeschrijvingen te creëren, geschikte wervingskanalen te selecteren en sollicitatieprocessen te ontwerpen die niet alleen vaardigheden beoordelen, maar ook de culturele en functiegeschiktheid.

Groepsbijeenkomst voor 3 personen
Inzichten in organisatorisch gedrag vergroten de kans op het kiezen van geschikte kandidaten.

Bovendien begeleiden inzichten uit onderzoeken naar organisatiegedrag over de voordelen van een divers personeelsbestand HR bij het implementeren van inclusieve rekruteringsstrategieën, met als doel een personeelsbestand op te bouwen dat een verscheidenheid aan perspectieven en probleemoplossende benaderingen met zich meebrengt.

Training en Ontwikkeling

Organisatorische gedragstheorieën, zoals leerstijlen en principes van volwassenenonderwijs, vormen de basis voor het ontwerp van trainingsprogramma's. HR gebruikt deze inzichten om trainingen te creëren die niet alleen op vaardigheden zijn gebaseerd, maar ook gericht zijn op het verbeteren van communicatie, teamwerk en leiderschap.

Organisatorisch gedrag maakt het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de loopbaanambities en motiverende drijfveren van werknemers, een belangrijk gebied in OB, waardoor HR individuele ontwikkelingsplannen en opvolgingsplanning effectiever kan afstemmen.

Performance Management

Organisatiegedrag levert verschillende motivatietheorieën op (bijvoorbeeld de behoeftenhiërarchie van Maslow, de tweefactorentheorie van Herzberg) die HR kan gebruiken om prestatiemanagementsystemen te ontwerpen. Deze systemen zijn bedoeld om werknemers te motiveren door middel van erkenning, beloningen en carrièremogelijkheden.

Bovendien benadrukt gedrag in organisaties het belang van effectieve feedback. HR integreert dit door prestatiebeoordelingssystemen te ontwikkelen die constructief en regelmatig zijn en afgestemd zijn op individuele en organisatorische doelstellingen.

Relaties van de werknemer

Organisatorisch gedrag biedt inzicht in conflictbeheersing en oplossingsstrategieën. HR past deze strategieën toe om geschillen op de werkplek af te handelen en zo een harmonieuze werkomgeving te garanderen.

Change Management

Organisatiegedrag biedt raamwerken om te begrijpen hoe werknemers op verandering reageren. HR gebruikt deze kennis om veranderingsinitiatieven te plannen en te zorgen voor duidelijke communicatie, training en ondersteuning aan medewerkers om transities te vergemakkelijken en weerstand te verminderen.

Inpakken!

De synergie tussen organisatiegedrag en human resources is essentieel voor de holistische ontwikkeling en het beheer van het personeelsbestand van een organisatie. Terwijl gedrag in organisaties de theoretische basis vormt voor het begrijpen van het gedrag van werknemers, vertaalt Human Resources deze inzichten in praktische strategieën en praktijken. 

Begrijpen wat organisatiegedrag is en het belang ervan is van cruciaal belang voor elke organisatie die de efficiëntie op de werkplek wil verbeteren, de medewerkerstevredenheid wil vergroten en een positieve en productieve werkomgeving wil bevorderen. Deze kennis stelt leiders en managers in staat effectief te navigeren door de complexiteit van menselijke interacties en gedragingen binnen de organisatie.