Are you a participant?
Join
background presentation
presentation sharing

EQ Management Training Quiz by Ella

11

6

E
Ella Wolf Fun

Slides (11)

1 -

2 -

Cảm xúc hiện tại của bạn là gì?

3 -

Trong 3 giai đoạn của Quá trình hình thành cảm xúc, Giai đoạn INPUT gồm:

4 -

Trong 4 thảm mô tả cường độ cảm xúc, khi cảm xúc khó chịu xuống thấp thì thuộc thảm nào sau đây?

5 -

Cảm xúc là kho tàng để khám phá bản thân. Đằng sau cảm xúc là:

6 -

Sắp xếp thứ tự đúng của P.R.A.I.C - 5 bước quản lý cảm xúc cá nhân:

7 -

Các hành động thể hiện sự trắc ẩn với bản thân

8 -

Các hành động thể hiện lòng trắc ẩn với bản thân:

9 -

Đâu là rào cản thực hành EQ?

10 -

Sau buổi training, bạn có cam kết sẽ thực hành EQ cả trong đời sống và công việc hay không?

11 -

Similar Templates

Frequently Asked Questions

How to use AhaSlides templates?

Visit the Template section on the AhaSlides website, then choose any template that you like to use. Then, click on the Get Template button to use that template right away. You can edit and present immediately without having to sign up. Create a free AhaSlides account if you want to see your work later on.

Do I need to pay to sign up?

Of course not! AhaSlides account is 100% free of charge with unlimited access to most of AhaSlides’s features, with a maximum of 7 participants in the free plan.

If you need to host events with more participants, you can upgrade your account to a suitable plan (please check out our plans here: Pricing - AhaSlides) or contact our CS team for further support.

Do I need to pay to use AhaSlides templates?

Not at all! AhaSlides templates are 100% free of charge, with an unlimited number of templates you can access to. Once you’re in the presenter app, you can visit our Templates section to find presentations catereing to your needs.

Are AhaSlides Templates compatible with Google Slides and Powerpoint?

At the moment, users can import PowerPoint files and Google Slides to AhaSlides. Please refer to these articles for more information:

Can I download AhaSlides templates?

Yes, it’s definitely possible! At the moment, you can download AhaSlides templates by exporting them as a PDF file.