Are you a participant?
Join
presentation sharing

Tìm hiểu Đoàn TNCS HCM

21

6

T
THPT Thái Phiên

Slides (21)

1 -

Câu 1: Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

2 -

Leaderboard

3 -

Câu 2: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

4 -

Leaderboard

5 -

Câu 3: Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

6 -

Leaderboard

7 -

Câu 4: Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

8 -

9 -

Câu 5: Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

10 -

11 -

Câu 6: Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

12 -

13 -

Câu 7: Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

14 -

15 -

Câu 8: Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

16 -

17 -

Câu 9: Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

18 -

19 -

Câu 10: "Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn". Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

20 -

21 -

Leaderboard

Similar Templates

Frequently Asked Questions

How to use AhaSlides templates?

Visit the Template section on the AhaSlides website, then choose any template that you like to use. Then, click on the Get Template button to use that template right away. You can edit and present immediately without having to sign up. Create a free AhaSlides account if you want to see your work later on.

Do I need to pay to sign up?

Of course not! AhaSlides account is 100% free of charge with unlimited access to most of AhaSlides’s features, with a maximum of 7 participants in the free plan.

If you need to host events with more participants, you can upgrade your account to a suitable plan (please check out our plans here: Pricing - AhaSlides) or contact our CS team for further support.

Do I need to pay to use AhaSlides templates?

Not at all! AhaSlides templates are 100% free of charge, with an unlimited number of templates you can access to. Once you’re in the presenter app, you can visit our Templates section to find presentations catereing to your needs.

Are AhaSlides Templates compatible with Google Slides and Powerpoint?

At the moment, users can import PowerPoint files and Google Slides to AhaSlides. Please refer to these articles for more information:

Can I download AhaSlides templates?

Yes, it’s definitely possible! At the moment, you can download AhaSlides templates by exporting them as a PDF file.